مجوز و تقدیر نامه ها

  •  عضو اصلی انجمن مهندسان مکانیک
  • عضو کمیته ملی تدوین استاندارد در سیستم های تهویه مطبوع و تبرید
  • عضو کمیته ملی مدیریت انرژی
  • دارنده گواهی نامه های علمی از سازمان ملل متحد ( یونیدو )، موسسه ی استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، سازمان گسترش صنعتی ایران، دانشگاه دوبلین ایرلند جنوبی
  • داشتن بیش از 3 دهه سوابق اجرایی و مدیریتی