استند سبددستی

این دسته از استندها امروزه در تمام دنیا مرسوم گشته اند بدین صورت که به دو رنگ تقسیم میشوند و میتواند برای موضوعهای مختلف تعریف شوند.