پالت حراجی با طبقات فوقانی

این محصول دارای طبقات فوقانی برای قرار دادن محصولات بیشتر بخصوص محصولات حراجی میباشد. 

این محصول امکان تولید در ابعاد متناسب با فروشگاه مشتری را دارا میباشد.