}

استراتژی "بهترین" بودن در صنعت فروشگاهی بین رقبای بین المللی