غرفه میوه فروشگاه زنجیره ای شهروند

غرفه میوه فروشگاه زنجیره ای شهروند

تجهیز غرفه میوه فروشگاه زنجیره ای شهروند شعبه بیهقی

تجهیزات ترکیبی از چوب و ورق بوده و با طراحی پلکانی چینش آسانتر میوه ها را سبب میگردد

اطلاعات پروژه

  • نام مشتری: فروشگاه زنجیره ای شهروند
  • تاریخ شروع: 1397
  • دسته بندی: چپ
  • آدرس پروژه: